Close

Hantering av dina personuppgifter

Kosta Boda Art Hotel värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy redogör för Kosta Boda Art Hotels bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter samt användande av cookies.

Kosta Boda Art Hotel förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning.

Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på följande sätt:
– Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje parter, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vid bokning:
När du bokar dig hos oss lämnar du viss information om dig själv. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
– Vi använder informationen för att kunna identifiera dig som boende hos oss. – Vi använder även informationen för att sända dig information om nyheter och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig. Dina personuppgifter överförs endast till samarbetspart till oss när det krävs för att vi ska kunna utföra angivna ändamål.
– Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part.
– Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål.

Vid besök på hemsida/app:
Kosta Boda Art Hotel kan spara information om dina preferenser och hur du använder vår hemsida, app eller till vårt företag knutna sociala medier samt annan tredje part såsom annonsnätverk etc.

Kosta Boda Art Hotel kan spara din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besök samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas.

Vid svar på enkät/marknadsundersökning:

Kosta Boda Art Hotel sparar information från marknadsundersökningar och utskick: Dina svar på, och användande av marknadsundersökningar, reklamutskick och e-post kan komma att sparas. Bland annat kan information kring ditt användande av nyhetsbrevsutskick via e-post, inbegripet öppnande av nyhetsbrev, vilka länkar som klickas och vilken typ av information som du visar intresse för komma att sparas.

Hur informationen samlas in
Uppgifter du själv anger vid kontakt med Kosta Boda Art Hotel:
Du kan förse Kosta Boda Art Hotel med uppgifter vid skapande av konto, val av inställningar eller tjänster, bokning av rum/bord på Internet, telefonkontakt, vid kontakt med Kosta Boda Art Hotel via webbformulär eller e-post etc.

Uppgifter om dina preferenser och användande:
Hämtas genom så kallade cookies eller beacons placerade av Kosta Boda Art Hotel eller placerade där av tredje part. Kosta Boda Art Hotel kan även inhämta sådan information hos sociala nätverk eller annan tredje part såsom annonsnätverk eller nyhetsbrevsleverantör.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

– Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig
– Kunna erbjuda högre servicenivå
– Tillförsäkra att respektive hotell har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall
– För att kunna förse dig med relevant innehåll i form av nyhetsbrev, annonser, SMS eller annan typ av information som du önskar.

VILKA VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED

Viss information rörande dig och dina preferenser kan komma att överföras till tredje part, också i land utanför EU. Detta sker antingen automatiskt genom tredjeparts cookies (se avsnitt nedan om cookies) placerade på Kosta Boda Art Hotels hemsida, eller genom att informationen aktivt skickas till, eller hämtas av företag som för Kosta Boda Art Hotels räkning utför affärsanalys av informationen. För länder utanför EU kan annan lagstiftning gälla beträffande skydd av dina personuppgifter.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER

Kosta Boda Art Hotel sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

OM DU VILL VETA MER

En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

Kosta Boda Art Hotel AB (556697-8804) är personuppgiftsansvariga i enlighet Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktuppgifter:
Kosta Boda Art Hotel AB
Stora vägen 75
365 43 Kosta

In english

Privacy Policy

Handling your personal data

Kosta Boda Art Hotel cares about your privacy and strives to protect your personal data in the best way. This policy sets out Kosta Boda Art Hotel’s rules on collecting and handling personal data and the use of cookies.
Kosta Boda Art Hotel undertakes to respect and protect such information and your privacy in accordance with the Swedish legislation in force.
By approving our terms, you approve our use of your personal data as follows:
– We will not share your personal data with partners or third parties, unless there are special grounds, e.g. the police, a prosecutor or similar requests information.

WHAT PERSONAL DATA DO WE HANDLE
When booking:
When you book with us, you provide some information about yourself. We handle and protect your personal data in accordance with the Swedish Data Protection Act in force.
– We use the information to be able to identify you as staying with us.
– We also use the information to send you information about news and offers that we think may be of interest to you. Your personal data will only be transferred to our partners when required for the stated purposes.
– We never sell your personal data to a third party.
– We will use your data for certain analyses or statistical purposes.

When visiting the home page/app:
Kosta Boda Art Hotel may save information about your preferences and how you use our home page, app or social media linked to our company and to third parties such as advertisers, etc.
Kosta Boda Art Hotel may save your IP address, what you publish on the Internet via, for example, social media, searches you make via search engines on the Internet, which home page you come from, which home page you go to after the visit and which choices you make and what type of information and events you show an interest in. Information of a demographic and geographic nature may also be saved.

When answering questionnaires/market research:
Kosta Boda Art Hotel saves information from market research and mailings: your answers to and use of market research, advertising mailings and email may be saved. Information on your use of newsletter mailings via email, including opening of newsletters, which links are clicked on and the type of information that you show an interest in, etc. may also be saved.
How the information is collected
Information you provide when contacting Kosta Boda Art Hotel:
You provide Kosta Boda Art Hotel with information when creating an account, choosing settings or services, booking a room/table on the Internet, and contact via telephone, with Kosta Boda Art Hotel via web questionnaires or email, etc.
Information about your preferences and use:
Collected through so-called cookies or beacons placed by Kosta Boda Art Hotel or a third party. Kosta Boda Art Hotel can also collect such information from social networks or other third parties such as advertising networks or newsletter suppliers.
WHY WE HANDLE PERSONAL DATA
– Enables usual customer administration so that we can fulfil our undertakings to you
– Enables us to offer a higher level of service
– Ensures that the hotel in question has access to reliable personal documentation in the event of an accident
– To be able to provide you with relevant information in the form of newsletters, advertising, texts or another types of information that you request.

WITH WHOM IS PERSONAL DATA SHARED
Certain information concerning you and your preferences may be transferred to third parties, including in countries outside the EU. This will either happen automatically through third-party cookies (see section below about cookies) placed on Kosta Boda Art Hotel’s home page or by the information being actively sent to or collected by companies on behalf of Kosta Boda Art Hotel that conduct business analysis of the information. For countries outside the EU, other legislation may apply regarding protection of your personal data.

HOW LONG DO WE SAVE YOUR DETAILS
Kosta Boda Art Hotel saves your personal data as long as is necessary to achieve the objectives described in the policy. If you deregister from our services, we will remove your personal data as soon as we can, with the exception of non-personalised data that we may save for statistical purposes and for advertising published in our social media.

IF YOU WOULD LIKE TO FIND OUT MORE
Once per calendar year you can find out at no cost what personal data we handle about you. Your written request should be sent to the postal address below and must be signed by you personally. You may at any time request that we correct or remove the information about you if your details are incorrect or out of date.
Kosta Boda Art Hotel AB (556697-8804) is the data controller in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR)

Contact details:
Kosta Boda Art Hotel AB
Stora vägen 75
365 43 Kosta
Sweden